Ondernemingsgegevens

Car Tidy - Persoon Kevin
Edmond Devloostraat 40, 8640 Oostvleteren
Telefoon: +32 473/31 41 16
E-mail: info@cartidy.be
BTW nummer: BE 0652.673.408

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten met Car Tidy en de wederpartij en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon-of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden zijn aan de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld of bevinden zich ter inzage in het bedrijfspand.

1.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de wederpartij deze algemene voorwaarden op aanvraag, kosteloos toegezonden krijgen.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument automatisch de algemene voorwaarden van Car Tidy.

1.4 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die eventueel door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst Car Tidy hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.

Artikel 2. Offertes

2.1 Een offerte van Car Tidy is een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan schriftelijk of mondeling worden gedaan.

2.2 Mocht een offerte als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan wordt dit geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien de offerte een termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit de offerte voortvloeit dat zij onherroepelijk is.

2.3 Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende twee weken na dagtekening daarvan geldig, tenzij Car Tidy in de offerte uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.

2.4 Hoewel Car Tidy de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Car Tidy en wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. Car Tidy kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Car Tidy heeft een bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Indien de wederpartij geen consument is, kan dit worden ingeboekt als kost, maar kan geen BTW gerecupereerd worden.

3.2 Indien na totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factor dan ook zijn gewijzigd, mag Car Tidy de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3.3 Prijsverhogingen voorvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.

3.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door Car Tidy op verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.

3.5 De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 7 dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

4.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Car Tidy contant betaalbaar. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Car Tidy kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

4.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag, 30 dagen na factuurdatum, door overschrijving op het rekeningnummer van Car Tidy. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

4.3. Indien de consument niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Car Tidy, is de consument aan Car Tidy een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Car Tidy zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de consument de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de consument maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

4.4. Car Tidy is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te indien de consument één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de consument aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Car Tidy zal in elk geval de consument hiervan op de hoogte stellen. Verder is Car Tidy gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de consument in staat van faillissement is verklaard, de consument een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de consument in staking van betaling verkeert.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. Car Tidy verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Car Tidy is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de consument.

5.2 De aansprakelijkheid van Car Tidy voor enigerlei schade aan het object of zaken van de wederpartij is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert.

5.3 Car Tidy is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van het object en/of van zaken van de wederpartij en/of derden die zich in of aan het object bevinden en die Car Tidy uit welke hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren. Car Tidy spant zich ervoor in om binnen redelijke grenzen veiligheidsmaatregelen tegen diefstal en/of vandalisme te treffen. Car Tidy kan evenwel niet garanderen dat diefstal en/of vandalisme nimmer zullen kunnen voorkomen. Het is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de betreffende eigen verzekeringsvoorwaarden hieromtrent te raadplegen en eventueel aan te passen.

5.4 Car Tidy is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verborgen en/of niet-zichtbare gebreken en/of defecten aan het object.

5.5 Car Tidy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.

5.6 Car Tidy is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van eventuele claims die voortvloeien uit of verband houden met lekkage van (schadelijke) vloeistoffen uit het object.

5.7 De in dit artikel 5 uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van Car Tidy zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid van Car Tidy of haar hoogste leidinggevend personeel.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Een tekortkoming van Car Tidy zal haar niet worden aangerekend indien zij in een toestand van overmacht verkeert.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Car Tidy niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Car Tidy door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van:

(a) bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan.
(b) vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Car Tidy.
(c) transportmoeilijkheden of – belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar Car Tidy toe, of van Car Tidy naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd.

Artikel 7. Ontbinding

7.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig, schriftelijk omschreven dienen te worden.

7.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voorvloeiende uit enige met Car Tidy gesloten overeenkomst en zoals uiteengezet in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, kan Car Tidy zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

7.3 Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij zijn/haar overlijden, de mogelijkheden om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van al door Car Tidy verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen 1 maand na overlijden van de wederpartij aan Car Tidy schriftelijk kenbaar te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke, waarvan Car Tidy het recht heeft de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

8.1 Alle in het kader van een specifieke overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren objecten blijven uitsluitend eigendom van Car Tidy totdat alle vorderingen in het kader van die specifieke overeenkomst die Car Tidy heeft of zal verkrijgen op de wederpartij volledig zijn betaald.

8.2 Totdat de wederpartij aan Car Tidy alle in het kader van een specifieke overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldoen, kan Car Tidy de desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden, en daarop zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.

Artikel 9. Geschillen

9.1 Een consumentengeschil kan naar keuze van de consument aanhangig gemaakt worden bij een bevoegd burgerlijke rechter gevoegd bij een arrondissementsrechtbank, van het Arrondissement waarin Car Tidy gevestigd is en/of zaak doet, voor zover het een geschil betreft dat tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort.

9.2 Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Belgische rechter worden beslecht.

Artikel 10. Geheimhoudingsplicht

10.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11. Verwerking persoonsgegevens

11.1. In het kader van de diensten voor de consument, verwerkt Car Tidy persoonsgegevens van de door de consument opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de consument in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 12. Referentie

12.1. De consument gaat ermee akkoord dat het door Car Tidy voor de consument uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Car Tidy, mits schriftelijk ondertekend goedkeuringsdocument.

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, evenals op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.